Fraiheetsbreif Fir Peiteng


Mir, Hari, Grof vu Lëtzbuerg a Markgrof vun Arel, an ech Raoul, Här vu Stierpenech, soen alle Leit déi dëse Bréif gesin oder héiere liesen, dass mer eis Uertschaft Lenger a säi ganze Bann no Béimerrecht befreit hun.

De Jhang vun Zounen a séng Kanner mussen nach anerwäerts entschäedegt gin.

An ech, Raoul, Här vu Stierpenech, befreien nom selwechte Recht méng Uertschaft Nidderkerjhéng a säi ganze Bann.

A mir Hari Grof vu Lëtzbuerg, an ech, Raoul, Här vu Stierpenech, hun alles, wat den Här Walter vun Uespelt zu Péiténg hat, opkaaft an no Béimerrecht befreit, wéi Lénger an Nidderkerjhéng.

Et as ze wëssen, dass déi nei Fräiheeten kee vun eise Leit nach vun eise Vasallen ophuelen dierfen, et siew dann, e kéim aus enger befreiter Stad.

De Buurgermeeschter a seng Schäffe sollen alles wat mir ze gutt hu verkafen an d’Geld ënner eis, Hari a Raoul, verdeelen, jidferéngem säin Deel.

Als Loun därf de Buurgermeeschter Steieren am Wäert vu 50 Muerge Land a 5 Muerge Wisen, d’Steiere vun 2 Haiser an 2 Gäert behaalen.

Jidfer Schäffe kritt d’Steieren am Wäert vun 42 Muerge Land a 4 Muerge Wissen, vun 2 Haiser an 2 Gäert.

D’Aalscht an de Geriichtsschreiwer kréien jidfereen d’Steieren am Wäert vun 30 Muerge Land an 3 Muerge Wisen, vun 1 Haus an Gaart, alles no de Béimer Moossen.

De Buurgermeeschter an d’Schäffe fänke Päischten an zwee Joer hiirt Amt un.

Déi dräi virgenannten Uertschaften hun d’Béimerrecht ouni eppes ewechzehuelen oder derbäizeflecken, just dat wat an dësem Dokument steet, mä d’Rechter vun der Kiirch musse respékteiert gin.

De Krichsdingscht muss dem Grof eleng geleescht gin.

D’Boussgelder vun de Verweigerunge gin awer hallef an hallef zwëschen dem Grof a mir Raoul gedeelt.

D’Bierger vun deene befreiten Uertschaften ënnerstin a leschter Instanz dem Probst vu Lëtzebuerg.

Copyright 2006 - SI Petange